Contacts

Николина Христова

nikolina@familyconstellations.bg

0885 248 180

Rumen Yankulov

rumen@oshoevents.net

088 994 88 25

Totka Hristova

totka@familyconstellations.bg

089 913 41 62

books@familyconstellations.bg